Gemeente Druten - Tijdelijk instellen maximum snelheid 60 km/h - Scharenburg

DeDrutengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Druten - Tijdelijk instellen maximum snelheid 60 km/h - Scharenburg.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Registratienummer: Z/23/149234 Gemeenteblad: 2023, nr.   Onderwerp: het tijdelijk instellen van 60 km per uur op de Scharenburg tussen komgrens en auto inrit AZC in Druten   Burgemeester en wethouders van Druten,   Gelet op: - artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW), - artikel 18 van de WVW, - artikel 15 van de WVW 1994, - artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW), - artikel 24 onder a van het BABW dat in overeenstemming met dit artikel overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Gelderland-Zuid en dat op 13 december 2023 negatief is geadviseerd; Onderstaand het advies van de politie. Als voornoemde maatregelen worden uitgevoerd op de voorgeschreven wijze, zijn er voor de politie weldegelijk bezwaren in verband met de borging van de verkeersveiligheid voor alle betrokken weggebruikers maar ook met de juridische handhaafbaarheid. De politie gaat daarom niet akkoord met het voorgenomen verkeersbesluit. Ik verzoek u de uitkomst van het politieadvies in het verkeersbesluit op te nemen. - het feit dat de Scharenburg in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Druten.   Overwegende dat: • een tijdelijk asielzoekerscentrum (AZC) aan de Scharenburg gerealiseerd wordt; • deze hun uitweg krijgen aan de Scharenburg te Druten. Voor het langzame verkeer ten noorden van het perceel en voor het autoverkeer ten zuiden van het perceel; • beide uitwegen buiten de komgrens ligt van Druten waar ter plaatsen een snelheidsregime geldt van 80 km per uur; • de desbetreffende doelgroep de wet en regelgeving van Nederland niet tot nauwelijks kent; • door de uitweg op deze locatie, in combinatie met de specifieke doelgroep, de verkeersveiligheid in het geding komt; • de maximum snelheid tijdelijk verlaagt wordt van 80 naar 60 kilometer per uur tussen de uitweg voor het autoverkeer en de komgrens van Druten. Dit met als doel de verkeersveiligheid te vergroten; • hierdoor de weggebruiker een mogelijke zichtrelatie krijgt met de aanwezige uitweg; • door de tijdelijkheid van het verlagen van de maximum snelheid, de markering hierop niet zal worden aangepast; • een houten hekwerk geplaatst wordt tussen het fietspad en de Scharenburg, dit om het langzaam verkeer af te schermen van het autoverkeer op de Scharenburg; • de situatie in de oorspronkelijke staat hersteld wordt zodra de tijdelijke voorziening wordt opgeheven.   nemen, gelet op het voorgaande, de volgende   B E S L U I T E N :   I.Het instellen van een 60 km per uur tracé, door de borden A01-60 (Maximum snelheid 60 km/h) van Bijlage I van het RVV 1990, zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening in bijlage 1. De bovengenoemde maatregelen die op tekening 001663 zijn aangegeven, vast te stellen II Dat het verkeersbesluit komt te vervallen, zodra het AZC op deze locatie niet meer noodzakelijk is.   Namens het college van burgemeester en wethouders van Druten,   Jan Rouw Beleidsmedewerker fysieke leefomgeving, team gebiedsinrichting     Datum: 4 december 2023   Bijlage 1: Situatietekening Scharenburg in Druten Bijlage 2: Advies politie-eenheid Oost-Nederland   Bezwaar Het verkeersbesluit ligt vanaf de publicatiedatum gedurende 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen, tot uiterlijk zes weken na heden, tegen dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Gemeente Druten, Postbus 1, 6650 AA Druten. Zie hiervoor de bezwaarschriftbijsluiter.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deDrutengids.nl op 25-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Druten, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDrutengids.nl
Redactie deDrutengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Druten
  2. 6fc4c0ab4680f7fcbc874988efd47939

Gerelateerde berichten